INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NAUKACH PRZEDMAŁŻEŃSKICH

Dekanat:  

Chrystusa Króla w Sosnowcu – Klimontowie

Organizator:   

parafia pw. Chrystusa Króla

ul. Kraszewskiego 25

41-218 Sosnowiec – Klimontów

Kontakt:

e-mailjacek.zdrach@gmail.com

Termin:

18.10. – 08.11.2020 r.

Program: 

 Data i godz.MiejsceUwagi
1.18 października 2020 r.(niedziela)godz. 15.30salka parafialna(budynek plebanii)katechezy dla narzeczonych  prowadzone przez  duszpasterzy
2.25 października 2020 r.(niedziela)godz. 15.30salka parafialna(budynek plebanii)katechezy dla narzeczonych prowadzone przezduszpasterzy
3. 8 listopada 2020 r.(niedziela)godz. 15.30salka parafialna(budynek plebanii)katecheza z doradczynią  życia rodzinnego
 + 2 spotkania w poradni życia rodzinnego
ustalane indywidualnie przez narzeczonych z doradcą życia rodzinnego  (szczegóły zobacz punkt 5. na następnej stronie)


Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.   Przygotowanie narzeczonych do ślubu jest realizowane w formie spotkań
odbywających się w salce parafialnej według planu przedstawionego powyżej.

2.   Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału w naukach. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie uzupełnionego formularza Zgłoszenie udziału w przygotowaniu do małżeństwa, którego wzór znajduje się poniżej. Kolejno należy:

–   wydrukować formularz w 2 egzemplarzach (jeden dla narzeczonej, drugi dla narzeczonego);

–   uzupełnić dane (narzeczony i narzeczona wypełniają dwa odrębne formularze);

–   podpisać własnoręcznie w odpowiednich miejscach formularza zgodę na przetwarzanie danych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną;

–   kompletny formularz zeskanować (format pdf) lub zrobić jego zdjęcie;

–   przesłać do dekanalnego duszpasterza rodzin na adres e-mailowy jacek.zdrach@gmail.com  zgłoszenie na kurs zawierające w załączniku skany/zdjęcia uzupełnionych formularzy.

3.   Przesłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego przyjęcia na nauki. Potwierdzenie możliwości uczestnictwa w naukach zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.

4.   Podczas spotkań w salce uczestnicy są zobowiązani do zachowania zasad bezpieczeństwa (obowiązuje zasłonięcie ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy).  

5.   Po odbyciu nauk każda para ustala indywidualnie spotkania w poradni życia rodzinnego. Informacja o sposobie ustalenia terminów spotkań w poradni zostanie przekazana podczas katechezy prowadzonej przez doradczynię życia rodzinnego w dniu 8 listopada.

6.   W ramach nauk składana jest ofiara w wysokości 80 zł od pary. Prosimy, by została ona przekazana przelewem na działalność statutową Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie
i Życiu w Sosnowcu. Dane do przelewu:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec

Nr konta: 46 1240 1330 1111 0010 9610 4872

Tytuł przelewu: „Darowizna na działalność statutową – narzeczeni”

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZYGOTOWANIU DO MAŁŻEŃSTWA

Imię i nazwisko:                    ……………….………………………………………………………………………………

Planowana data ślubu:        …………………………………………………………………………………………………..

Parafia ślubu:                                   ………………………………………………………………………………………….

E-mail:                                   ………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu:                   ………………………………………………………………………………………….

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim
 wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest parafia pw. Chrystusa Króla w Sosnowcu.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta
w każdym czasie.

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia pw. Chrystusa Króla w Sosnowcu-Klimontowie
(adres: 41-218 Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 25, telefon: 602 406 342; imię i nazwisko proboszcza: ks. Jacek Zdrach); 2) inspektorem ochrony danych w Diecezji Sosnowieckiej jest: ks. Tomasz Smalcerz, e-mail: inspektor@diecezja,sosnowiec.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania przygotowania bezpośredniego do małżeństwa (katechezy przedślubne i spotkania z doradcą życia rodzinnego) oraz w celach archiwalnych; 4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda; 5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu;6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do końca okresu przygotowania do zawarcia małżeństwa, a przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu przez okres konieczny do realizacji celów archiwalnych; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem; 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6,
01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Potwierdzam zapoznanie się z ww. klauzulą ……….…………………………………………………………………………….

data i podpis)